Polityka Prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Centrum Handlowego TURZYN w Szczecinie (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

Strona przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Stronę w domenie www.galeria-turzyn.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną oraz dokonywania doręczeń w ramach zawartych umów na odległość jeśli wynika to z technicznych wymogów strony.

Administrator nie zabiega o identyfikację użytkowników poza wymogami wypełnienia formularzy niezbędnych z uwagi na przepisy dla ważności poszczególnych czynności mających skutki cywilno-prawne. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, chyba, że Użytkownik wyraża na to zgodę w ramach korzystania ze strony albo innych usług oferowanych przez Centrum Handlowe TURZYN w Szczecinie.

Podmiot odpowiedzialny oraz dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych zbieranych:

 • za pośrednictwem strony www (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem; uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta
 • za pośrednictwem kamer monitoringu
 • za pośrednictwem innych źródeł lub w oparciu o udzielone zgody Klienta

jest Spółka Episo 3 Turzyn Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455715,  nr REGON: 146599073, nr NIP: 525-25-50-932, zwana dalej „Administratorem”.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.

Żeby się z nami skontaktować napisz na adres email: turzyn@sierrabalmain.com.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające witrynę, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Strona Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Strona Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych i umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

Cel przetwarzania danych

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły).

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów – najemców Centrum (których aktualna lista podana jest w ramach witryny) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

Dane pozyskiwane przez Administratora

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:

 • korzystających z witryny:

– Dane Osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

– Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;

– inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem witryny, i lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

 • uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • uzupełniając dane zawartych w formularzach i umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Zakres niezbędnych danych do realizacji zadań i konsekwencje braku ich podania

Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności na przykład do zapisania się do Newslettera lub skorzystania z naszych formularzy. Każdorazowo zakres wymaganych danych jest uprzednio oznaczany wraz z celem przetwarzania w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych przy zapisywaniu się na Newslettera, jeżeli taki będzie kierowany do Klientów. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją.

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Profilowanie – dopasowanie do Klienta najlepszej możliwej oferty

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora).

Zakres odbiorów Twoich Danych

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę internetową, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które dostarczają oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Prawa w zakresie ochrony Twoich danych – informacja

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe mogą być przechowywane w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 • Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 • Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Wnioski o zmianę danych

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, a także w ramach serwisu Facebook na profilu Galeria Handlowa Turzyn | Facebook.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Strona galeria-turzyn.pl z zastrzeżeniem, poza niezbędnym zakresem dokonania realizacji umowy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości strony, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i ulepszaniu działania strony. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające strona.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych www.galeria-turzyn.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w stronie www.galeria-turzyn.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Strona okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną www.galeria-turzyn.pl. powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Strona www.galeria-turzyn.pl może wykorzystywać trzy różne sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość

GSES Sesyjne Przechowuje wartość liczbową wykorzystywaną przez
                                                                               licznik odwiedzanych stron.

RABAN Sesyjne Przechowuje na czas sesji informacje o wersji używanej
                                                                               przez użytkownika platformy i jej wersji językowej.

JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do
                                                                               zachowania spójności wypełnianego wniosku.
                                                                               Zakładane tylko. jeśli połączenie jest szyfrowane
                                                                               protokołem SSL.

Plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki i jest niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość

MoodleSession Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do
                                                                               przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym
                                                                               w stronie.

Plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki i jest niezbędny dla prawidłowego działania logowania do strony. Cel i zawartość pliku jest następująca:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość

PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do
                                                                               przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym
                                                                               na stronie.

Plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki i jest niezbędny dla prawidłowego działania zabezpieczenia zastosowanego w formularzu rejestracji adresu email. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość

PHPSESSID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do
                                               sprawdzenie czy odwiedzający nie jest
                                               automatycznym skryptem wypełniającym formularz.

Odnośniki do innych stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Przejście poprzez wskazany link na inną stronę internetową, która nie jest zarządzana przez Administratora. Zasady tam wskazane są wyznaczane przez właścicieli tych stron. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.galeria-turzyn.pl.

Zabezpieczenia Danych

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza wersja Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązuje od 25.04.2021 r