Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych jest: CONSUMER INTELLIGENCE z siedzibą przy
  ul. Złotej, nr 59, lok. 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000859638 o numerze REGON:
  387033821, NIP: 5223189741 kapitał zakładowy w wysokości 11 250 zł wpłacony w
  całości („Spółka”).
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się za
  pośrednictwem adresu: iod@blovly.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: przesyłania informacji marketingowych w tym
  Newslettera – na podstawie art. 6 ust.1 (a)i(b) Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Organizator zebrane dane osobowe będzie przetwarzać przez okres obowiązywania
  zgody albo do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 5. Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w związku ze swoim
  uzasadnionym interesem polegającym na:
  a. przetwarzaniu danych w celu ewentualnie ochrony własnych praw lub dochodzenia
  roszeń oraz
  b. w przypadku marketingu usług własnych.
 6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak w zakresie adresu e-mail
  lub nr telefonu niezbędne do przesyłania Newslettera lub wiadomości sms.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zbierana jest dobrowolnie dla potrzeb
  użycia elektronicznych środków komunikacji marketingowej (e-mail, sms).
 8. Odbiorcą danych mogą być:
  a. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  b. podmioty współpracujące z Administratorem w tym podmioty, którym
  przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia
  usług IT.
 9. Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Administrator ponadto informujemy o przysługującym Państwu prawie do żądania od
  administratora dostępu do Państwa danych osobowych, o prawie do ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania w celach marketingowych, a także o prawie do przenoszenia danych i
  prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie
  przy ulicy Stawki 2.
 11. Administrator dla celów statystycznych oraz dla polepszenia jakości świadczonych
  Państwu usług może zebrane dane osobowe poddawać procesowi profilowania.